Microdata: zelf onderzoek doen

Wenst u toegang tot gecodeerde individuele data? Dan moeten strikte procedures gevolgd worden. Het IMA ondersteunt u bij uw aanvraag voor het Informatieveiligheidscomité, de eventuele koppeling met andere databronnen, de small cell risico analyse, enz.

 • Afhankelijk van uw beschikbare tijd en budget beslist u of u ruwe data opvraagt, of data die al verwerkt zijn tot bruikbare analysevariabelen.
  Wenst u zich te beperken tot een finale data analyse op basis van direct bruikbare analysevariabelen , dan kan het IMA een eerste dataverwerking uitvoeren zodat u geen tijd moet investeren om de ruwe data te leren kennen. U wenst bijvoorbeeld niet de individuele facturatielijnen te bekomen van alle huisartscontacten maar enkel het aantal raadplegingen, bezoeken, enz. per patiënt.
  Bent u van plan zelf alle dataverwerking en analyses te doen, dan vraagt u toegang tot de ruwe IMA-data.
  Vaak moeten deze data ook gekoppeld worden met een andere gegevensbron. Zowel de dataselectie, als de eventuele koppeling, gebeurt volgens strikte procedures. Verschillende partners zijn betrokken bij de correcte uitvoering ervan (zie verder).
 • Het IMA geeft ondersteuning bij het invullen van de machtigingsaanvraag voor het Informatieveiligheidscomité en valideert de aanvraag vóór indiening. Het is belangrijk dat de finaliteit van de aanvraag of de onderzoeksdoelstellingen duidelijk zijn. Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het onderzoek worden aangevraagd.
 • Als de machtiging in orde is, bezorgt u deze aan het IMA. In samenwerking met u wordt er een projectfiche uitgewerkt. Deze projectfiche bevat o.a. de naam en contactgegevens van de projectleider, de doelstellingen van het project, de specificaties van de data-aanvraag, de tijdslijnen, enz. Op basis van een finale projectfiche wordt een kostenraming gemaakt en een overeenkomst afgesloten.
 • In geval de IMA-gegevens moeten gekoppeld worden aan een andere databron, neemt u in een beginfase van het project vóór het indienen van de machtigingsaanvraag contact op met de andere partner(s) en organiseert het gezamenlijk overleg. Na het bekomen van de machtiging wordt er een globaal-TTP dossier eHealth gemaakt. Dit document moet door de betrokken personen van iedere partner digitaal ondertekend worden alvorens het traject kan starten.
 • Op basis van de machtiging vult het IMA de dataselectie-documenten in, en vraagt u deze te valideren. Lijsten met gewenste nomenclatuur, NIS-codes, productcodes enz. bezorgt u zelf aan het IMA.
 • U krijgt toegang tot individuele, gecodeerde data. Deze worden ter beschikking gesteld in een beveiligde projectomgeving. In de regel gebeurt dit door toegang tot een persoonlijke beveiligde projectruimte op de IMA-server via VPN-connectie.
  Het IMA, of een andere partij voert een SCRA (small cell risico analysis) uit zoals voorgeschreven door het Informatieveiligheidscomité. Ingeval er restricties moeten worden opgelegd om het risico op heridentificatie te vermijden wordt dit met u besproken.
 • De doorlooptijd verschilt sterk van project tot project, afhankelijk van hoe snel er wordt gewerkt aan de machtigingsaanvraag, de complexiteit van het project, het aantal betrokken partners en databronnen enz. Tussen eerste contact met het IMA en ter beschikking stellen van de data verloopt minstens zes maanden.